ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยพงษ์ คงมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สพอ.ภูผาม่าน) ศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA รุ่น 25 จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และศิษย์เก่าหลักสูตร MPA กรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล”ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2566″

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และศิษย์เก่าหลักสูตร MPA กรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล”ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2566″