ประกาศคณะ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายนาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้