วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “AI Transformation” โดย นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

GSPA INNOVATIVE TALKS “AI Transformation” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “AI Transformation” โดย นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุลCo-Founder/Director of Planning&Idea บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด ดำเนินรายการ โดย อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือกวันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันช าระเงิน และวันเปิดเรียนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “นวัตกรรมการออกแบบเมือง”

GSPA INNOVATIVE TALKS “นวัตกรรมการออกแบบเมือง” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบเมือง” โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อกกี้) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน (Master of Management […]

MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “การบริหารราชการแบบเครือข่าย เส้นทางสู่นวัตกรรมและการพัฒนาระบบราชการ”

GSPA INNOVATIVE TALKS “การบริหารราชการแบบเครือข่าย เส้นทางสู่นวัตกรรมและการพัฒนาระบบราชการ” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “การบริหารราชการแบบเครือข่าย เส้นทางสู่นวัตกรรมและการพัฒนาระบบราชการ”โดย อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ […]

GSPA innovative talks อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุคดิจิทัล” โดย นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

GSPA INNOVATIVE TALKS “ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุคดิจิทัล” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุคดิจิทัล”โดย นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ดำเนินรายการ โดย อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

GSPA innovative talks ศ.ดร.วรเดช จันทรเดช

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรเดช

GSPA INNOVATIVE TALKS “19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ”โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรเดช ราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for […]

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “ภาครัฐแห่งอนาคต: โอกาสและความท้าทาย” โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข

GSPA INNOVATIVE TALKS “ภาครัฐแห่งอนาคต: โอกาสและความท้าทาย” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “ภาครัฐแห่งอนาคต: โอกาสและความท้าทาย”โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุขรองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า