‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!!

‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!! กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน รับสมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://nida.ac.th/admmission-master-degree/ สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ/รับสมัคร/ทุนการศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3370-3 หรือ Line Official Account : @nidaadmission

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 1/2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 1/2567

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2567 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญทดลองใช้งานระบบ UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญทดลองใช้งานระบบ UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive นักศึกษาและศิษย์เก่า 30 GB

📢แจ้งเตือนด่วน ‼️ ปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive นักศึกษาและศิษย์เก่า 30 GB เนื่องด้วย Microsoftได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ สถาบันจึงต้องจำกัดการให้บริการ Microsoft 365 โดยจะปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive ของผู้ใช้งาน เหลือ 30 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป… 📍จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำการตรวจสอบและย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive ให้คงเหลือไม่เกินกำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 📍***ผู้สำเร็จการศึกษา เกิน 2 ปีและผู้พ้นสภาพการศึกษา : ขอให้ท่านทำการย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เนื่องจากสถาบันจะทำการยกเลิกการให้บริการ Microsoft 365 วิธีการตรวจสอบพื้นที่ […]

ประกาศคณะ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566