ทำวิทยานิพนธ์อย่างไร? ให้สำเร็จภายใน 1 ปีการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดกิจกรรม “ทำวิทยานิพนธ์อย่างไร? ให้สำเร็จภายใน 1 ปีการศึกษา” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษารุ่นพี่ มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นน้อง (รุ่นที่ 15)

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปริญญาเอกไทย

วันที่ 27 มกราคม 2567 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปริญญาเอกไทย รุ่นที่ 15-18 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี ในงานนี้นักศึกษามอบพวงมาลัยดอกไม้แก่คณาจารย์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตอีกด้วย