นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public and Private Management (MPPM English Program) วิชา การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing Management for Executive) ศึกษาดูงานบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอนวิชาการจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร นำนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public and Private Management (MPPM English Program) วิชา รอ.7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร และวิชา PP7003 Marketing Management for Executive ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ถึงบทบาทหน้าที่ของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารในชื่อ “Bar B Q Plaza” “Red SUN” “GON EXPRESS” […]

งานเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ

งานเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566  ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า  ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา เสวนาและบรรยายพิเศษ ㆍ หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” โดย คุณอตุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ㆍ หัวข้อ “การทำงานอย่างมีศักยภาพในหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.พิภาวิน ลี้สัมพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ กพ.กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของศิษย์เก่าคณะฯ […]