ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมคลองแสนแสบ และสำรวจปัญหาภายในชุมชน

ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมคลองแสนแสบ และสำรวจปัญหาภายในชุมชน รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA นำทีมนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ร่วมเดินสำรวจเลียบชุมชนคลองแสนแสบ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมคลองแสนแสบ และสำรวจปัญหาภายในชุมชน ระยะทางการเดินรวมกว่า 15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7052 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น โดยมี รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA นำนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA นำนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมศักยภาพหน่วยการปกครองท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในระยะ 10 ปีข้างหน้า” โดยมี นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น นางสายชล ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7052 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

งานเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ

งานเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566  ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า  ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา เสวนาและบรรยายพิเศษ ㆍ หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” โดย คุณอตุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ㆍ หัวข้อ “การทำงานอย่างมีศักยภาพในหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.พิภาวิน ลี้สัมพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ กพ.กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของศิษย์เก่าคณะฯ […]