GSPA Innovative Talks Series “Digital Court: ก้าวสู่ความยุติธรรมที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น”

GSPA Innovative Talks Series “Digital Court: ก้าวสู่ความยุติธรรมที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น“ Digital Court: ก้าวสู่ความยุติธรรมที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้นอย่างไร????? #การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดพล#ปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการแก้ไขปัญหา#ผลกระทบ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความยากง่ายต่อการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากร#ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร#ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อรองรับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ แขกรับเชิญ:นายปัณณธร ไหวพริบผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพลศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ผู้ดำเนินรายการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รับชม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : GSPA นครราชสีมา

GSPA Innovative Talks “กรมทางหลวงชนบท: “สร้าง ซ่อม สอน สู่ แชร์ เชื่อม ใช้”

GSPA Innovative Talks “กรมทางหลวงชนบท: “สร้าง ซ่อม สอน สู่ แชร์ เชื่อม ใช้” #ความหมายของภารกิจ “สร้าง ซ่อม สอน สู่ แชร์ เชื่อม ใช้”#ความท้าทายกับการยกระดับ e-service ภาครัฐ แขกรับเชิญ:ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ผู้ดำเนินรายการ:ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับชม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : GSPA นครราชสีมา

GSPA Innovative Talks “ภาคการเมืองกับการพัฒนาเมืองโคราช”

GSPA Innovative Talks “ภาคการเมืองกับการพัฒนาเมืองโคราช” จากนักธุรกิจสุ่เส้นทางนักการเมืองระดับชาติบทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ แขกรับเชิญ:นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 5ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 ผู้ดำเนินรายการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับชม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : GSPA นครราชสีมา

GSPA Innovative Talks คนกับเมือง: มุมมองนักรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA Innovative Talks คนกับเมือง: มุมมองนักรัฐประศาสนศาสตร์ #แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเมืองโคราช ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค#ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการขยายเมือง#การมีส่วนร่วมของชุมชน#บริการสาธารณะ#ความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  แขกรับเชิญนายฉัตร สุภัทรวณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 1ประธานศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ผู้ดำเนินรายการผศ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รับชม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : GSPA นครราชสีมา

Think Tank Korat City “การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบทั่วถึง” “Driving Sustainable Smart City and Inclusive Industrial Ecology”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมนิด้านครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพูดคุยในกิจกรรม Think Tank Korat City ”การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบทั่วถึง“ (Driving Sustainable Smart City and Inclusive Industrial Ecology) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมพร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และเล่าเรื่องราวต่างๆ ในทุกมุม เพื่อร่วมกันนำเสนอไอเดียและสร้างเมืองโคราชที่เป็นเมืองของทุกคนจริงๆ งานนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Erkki Karo, Ph.D. Professor of Science and Technology Policy and the […]

ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่44 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เป็นอีกวัน…ที่มีความสุขกับมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญฝึกซ้อม : ผศ. ดร..ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ Lyn Thanaporn ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ชมรมนิด้านครราชสีมา Jongrak Suwannarat ศิษย์เก่า MPA รุ่นที่ 30 คณะนักศึกษา MPA รุ่นที่ 32-33 Natsima Huntakhu เจ้าหน้าที่ #GSPANIDA ฝ่ายการศึกษา ภาคพิเศษ Aree KongsakulTum Kanlayaนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส และทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตในวันนี้ด้วยค่ะ #พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่44 #NIDATHAILAND #ครอบครัวรศนิด้านครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงาน พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครอบครัวรศนิด้านครราชสีมา MPA รุ่น 32-33

ภาพบรรยากาศงาน พิธีไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์ #ครอบครัวรศนิด้านครราชสีมา MPA รุ่น 32-33 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566