คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์เขียนตำราและหนังสือวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนในคณะฯ และแวดวงวิชาการ เพื่อใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงและเพื่อส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา และหนังสือวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ ให้แพร่หลายในวงกว้าง