คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร

 

messageImage_1689067265584

สถานที่การเรียนการสอน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI), กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์ (อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

3. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

4.สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

5.เครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่า

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"สร้างความเข้าใจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
และสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ"

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีการศึกษา/ภาคจำนวนเงิน
ปีที่ 1 ภาค  250,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน16,100 บาท
ปีที่ 1 ภาค 150,100 บาท
ปีที่ 2 ภาค 250,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน16,100 บาท
ปีที่ 2 ภาค 136,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 218,500 บาท

*สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ความพิเศษของหลักสูตร 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนี้พัฒนาขึ้นในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เพื่อระดมผู้เรียนจากภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อร่วมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประยุกต์ใช้จุดแข็งของหลักการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารงานที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผลันของโลก

ระบบการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2567

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รอ.60XX)
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การวิจัยทางการจัดการ
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • องค์การสมัยใหม่
2. หมวดวิชาเอก  (รอ.70XX)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ
 • การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
 • การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
3. หมวดวิชาเลือก
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ
 • การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกาศคณะ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566