คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ความพิเศษของหลักสูตร  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

หลักสูตรปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

 

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 – 73

วิชาในหลักสูตร

 
 • ธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • การวิจัยและพัฒนาด้านธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • ความผูกพันของพลเมืองในธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • ผู้นำยุคดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยีในองค์การสมัยใหม่
 • นวัตกรรมการจัดการและการปรับเปลี่ยนยุคดิจิทัล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • การจัดการโครงการยุทธศาสตร์ในยุคโลกพลิกผัน
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อสังคมล้ำสมัย
 • กฎหมายดิจิทัลและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • เทคโนโลยีการเงินและธรรมาภิบาลภาครัฐ
 • การฝึกงาน
 • การศึกษาตามแนวแนะ
 • การค้นคว้าอิสระ

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1 81,200
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2 81,200
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 3 19,100
ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1 64,100
ค่าสอบประมวลความรู้ 500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 246,100

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

 
GSPA innovative talks ศ.ดร.วรเดช จันทรเดช

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรเดช