ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ) และได้พ้นกาหนดการรับสมัครไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ที่มีภูมิลาเนานอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงจัดการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามลิงก์ท้ายประกาศนี้ หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยมิได้แจ้งเหตุผลให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทราบล่วงหน้า

ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน”

ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสเศรษฐกิจไทย”โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) เสวนา Panal Talk “ก้าวต่อก้าว การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 2024” โดย รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ […]

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ที่มาร่วมกิจกรรม UiTM-GSPA,NIDA Global Community Outreach 2023

14 พฤศจิกายน 2566        รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสถาบัน และผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ในการเข้าร่วมกิจกรรม UiTM-GSPA,NIDA Global Community Outreach 2023 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) กิจกรรมนี้ มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1) เรื่อง “Rethinking […]

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 32/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท นั้น

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566ครั้งที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ “กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา” รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566ครั้งที่ 3