คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายนาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้