ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566