คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตร AM-IPO เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการเงินสมัยใหม่ทุกมิติ เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนและกลยุทธ์การใช้ตลาดทุน เข้าใจบทบาทของที่ปรึกษาการเงิน Underwriters ผู้สอบบัญชี นักลงทุนสถาบัน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท