คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย การเงิน และตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้องค์การมีการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตรและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นรายภาคการศึกษา โดยรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา การใช้ คอมพิวเตอร์ การเรียนเตรียมความพร้อม และการศึกษาดูงานในประเทศ

ค่าลงทะเบียน98,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร98,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร มีนาคม – มิถุนายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

graduation-hat

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

location

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

graduating-student

126 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

educational-programs

เปิดรับสมัคร มีนาคม - มิถุนายน 2566

ความพิเศษของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ การบริหารองค์การสมัยใหม่ รวมทั้งต้องการแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในการบริหารองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางสังคมที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

วิชาในหลักสูตร

 

หมวดที่ 1 Economic and Dynamic Globalization Perspective
หมวดที่ 2 Strategic Management Perspective
หมวดที่ 3 Capital Market and Financial Management Perspective
หมวดที่ 4 Leadership Perspective
หมวดที่ 5 Practical Development Perspective
หมวดที่ 6 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (องค์กรที่เป็น Best Practice)