คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

กองอำนวยการบริหารงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

GSPA NIDA บุคลากรคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบการจัดการด้านบุคลากรของคณะให้มีความสามารถ และสมรรถนะ รองรับภารกิจของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับคณะอย่างยั่งยืน

นางสาวสายพิน ทองคำ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0 2727 3919

นางสาวสายพิน ทองคำ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มงานการศึกษา

> งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ)

นางสาวสิรินทิพย์
ประมัยพิมพ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] Tel: 0-2727-3909

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์

นางสาวณฐพัชร
จันทร์วศิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3864

นางสาวณฐพัชร จันทร์วศิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3869

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอนาตี
อับดุลเลาะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3869

นางสาวอนาตี อับดุลเลาะ

นางสาวสิรินทิพย์
ประมัยพิมพ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] Tel: 0-2727-3909

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์

นางสาวณฐพัชร
จันทร์วศิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3864

นางสาวณฐพัชร จันทร์วศิน

นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3871

นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร

นางสาวอนาตี
อับดุลเลาะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
E-mail: [email protected] โทรศัพท์: 0-2727-3869

นางสาวอนาตี อับดุลเลาะ

> งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

นางสาวอารีย์
คงสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3861

นางสาวอารีย์ คงสกุล

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3780

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว

นางกัลญา ชมวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี/นครราชสีมา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3872

นางกัลญา ชมวงษ์

นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก/สุราษฎร์ธานี
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3892

นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3911

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม

นางศรัญญา วงษ์มาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ , ชลบุรี
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3897

นางศรัญญา วงษ์มาน

นางสาวอรจารีย์ อาจหาญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MDG
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3873

นางสาวอรจารีย์ อาจหาญ

> งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 055-337-518

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข

นางศุภาวดี เมธีวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 042-243-380

นางศุภาวดี เมธีวงศ์

นางดารารัตน์ มะหะหมัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-4475-6790
โทรสาร: 0-4475-6790

นางดารารัตน์ มะหะหมัด

นางนภาวรรณ
จันทร์คุณาภาส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา
อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์: 0933234413
โทรสาร: 0-4475-6790

นางนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส

นางสาวณิชาภัทร
แซ่ด่าน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 080-527-1305

นางสาวณิชาภัทร แซ่ด่าน

นางสาวจินตนา นิลสดใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 081-849-3527

นางจินตนา นิลสดใส

นางสาวอรพิมล โททรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 038-240-244

นางสาวอรพิมล โททรัพย์

> งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาเอก Phd หลักสูตรนานาชาติ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3877

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว

นางสาวสิริณ บุนนาค

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาปริญญาเอก Phd หลักสูตรนานาชาติ
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3852 

นางสาวสิริณ บุนนาค

นางศุภวรรณ บุญยงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
E-mail:[email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3918

นางศุภวรรณ บุญยงค์

นางสาวธนภรณ์ กลิ่นฟุ้ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3889

นางสาวธนภรณ์ กลิ่นฟุ้ง

> งานประเมินผลการเรียนการสอน

นางปราณี นิยมสุข

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานประเมินผลการเรียนการสอน
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3882

นางปราณี นิยมสุข