เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในนามผู้แทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการและในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบราชการ” และกิจกรรม GSPA TALKS หัวข้อ “ยกระดับ Digital-First Culture ในระบบราชการ” โดย นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบริการดิจิทัลภาคธุรกิจและภาคประชาชน หัวข้อ “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ: จากไอเดียสู่ Big Impact” โดย นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ และหัวข้อ “Digital Governance for Sustainability” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจำคณะและอดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางสังคม การพัฒนานโยบายสาธารณะ และการพัฒนาระบบราชการ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต์