เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 69 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคเช้า ผู้บริหารคณะและตัวแทนบุคลากรร่วมพิธีทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบัน และการจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของคณะ และตัวแทนจาก คณะ สำนักต่าง ๆ ภายในสถาบันเข้าร่วมพิธี