คณะรัฐประศาสนศาสตร์ -GSPA NIDA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคุณ มารุต กอล์ฟ ชุ่มขุนทด และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

#Think Tank Korat City (11 ก.พ. 67)
“การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบทั่วถึง (Driving Sustainable Smart City and Inclusive Industrial Ecology) ”
ณ ศูนย์การศึกษาฯ (โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2)

#Translating Idea to High Impacts (15 มี.ค. 67)
“ฟังเสียงเทพารักษ์: ชุมชนผลิตพลังงานสะอาด”
ณ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟฟ้าดับ ที่มาร่วมสะท้อนปัญหา ระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหา จนเกิด impact อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ปัญหาไฟฟ้าดับตลอดระยะเวลา 17 ปีคลี่คลายลง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
– คุณมารุต ชุ่มขุนทดและทีมงาน
– รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ พลังงานจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายอำเภอเทพารักษ์ เกษตรอำเภอเทพารักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Wind Energy Holding Co., Ltd. ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน รศ.นิด้า นครราชสีมา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม