GSPA Innovative Talks “กรมทางหลวงชนบท: “สร้าง ซ่อม สอน สู่ แชร์ เชื่อม ใช้”

#ความหมายของภารกิจ “สร้าง ซ่อม สอน สู่ แชร์ เชื่อม ใช้”
#ความท้าทายกับการยกระดับ e-service ภาครัฐ

แขกรับเชิญ:
ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32

ผู้ดำเนินรายการ:
ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับชม ย้อนหลังได้ที่ Facebook : GSPA นครราชสีมา