GSPA innovative talks ศ.ดร.วรเดช จันทรเดช

GSPA INNOVATIVE TALKS “19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ”

MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ 
“19 ปีของหนังสือทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: ทบทวนการปฏิบัตินโยบายในยุคเทคโนโลยีเป็นตัวนำ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรเดช 
ราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.

ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA

จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน
(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า