GSPA INNOVATIVE TALKS “การบริหารราชการแบบเครือข่าย เส้นทางสู่นวัตกรรมและการพัฒนาระบบราชการ”

MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ 
“การบริหารราชการแบบเครือข่าย เส้นทางสู่นวัตกรรมและการพัฒนาระบบราชการ”
โดย อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.

ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA

จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน
(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า