GSPA INNOVATIVE TALKS “นวัตกรรมการออกแบบเมือง”

MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบเมือง”
โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อกกี้) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น.

ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA

จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน
(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า