รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กทม. รศ. ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า อ. ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย นิด้า

นำทีมนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ กทม. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ในโอกาสนี้ นายจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ ในการลงทุนที่เวียดนาม ทั้งนี้ ผู้บรรยาย คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามในปัจจุบัน และแนวโน้มการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเวียดนามในอนาคต

และรับฟังการบรรยาย ภาพรวมการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยคุณประวีณ วิโรจน์พันธุ์ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สถานกงสุลไทย ประจำประเทศเวียดนาม และสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสซีจี ประจำประเทศเวียดนาม