งานเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566  ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า  ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา

เสวนาและบรรยายพิเศษ

ㆍ หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” โดย คุณอตุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ㆍ หัวข้อ “การทำงานอย่างมีศักยภาพในหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.พิภาวิน ลี้สัมพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ กพ.กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของศิษย์เก่าคณะฯ

ㆍ นางสาวภัทราภรณ์ จุมพรหม : การไฟฟ้านครหลวง

ㆍ นางสาววรินทร์พร ศิริวสุพงศ์ : PTT OR

ㆍ นายณฐชน วงษ์ขำ : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ㆍ นายอภิวัฒน์ รุ่งสาคร :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)