วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์