14 พฤศจิกายน 2566
        รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสถาบัน และผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ในการเข้าร่วมกิจกรรม UiTM-GSPA,NIDA Global Community Outreach 2023 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) กิจกรรมนี้ มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1) เรื่อง “Rethinking Disaster Management: Inclusive Participatory Disaster Risk Reduction with Persons with Disabilities (PWDs)” โดย Dr. Asiyah Kassim (UiTM)
2) เรื่อง “An Integrated Approach for a Comprehensive Social Protection Program” โดย Dr. Suhaimi ABD Samad (UiTM)
3) เรื่อง “Moving Towards a Future of Sustainability โดย ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ (GSPA) “

นอกจากนี้ กิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษา UITM และ นักศึกษาปริญญาโทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าอีกด้วย