รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมการประชุม Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 2023 ในหัวข้อ “The Role of Public Governance in Socio-Economic” ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566