รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ นำนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ

ในรายวิชา รศ.7061 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ รศ.6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และรอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ ‘อาชญากรรมการฟอกเงิน: กรณีศึกษาคดีฟอกเงินที่สำคัญของประเทศ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ความรู้จากวิทยากร, คุณนพดล อุเทน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นอย่างดี