ศ. ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภา อบจ. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายหัวข้อการดำเนินภารกิจของ อบจ.ระยอง ตลอดจนวิสัยทัศน์การพัฒนาระยองในอนาคตลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ และมองเห็นฉากทัศน์ทางการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น