ภาพกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon

จัดกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon
“แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ดำเนินการจัดกิจกรรม

GSPA-Youth Digital Hackathon
“แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น”
โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาทั้งปริญญาตรีจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม

ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และ
Bring bold ideas to high impact “
โดย นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
และ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA
ในช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรม Workshop Design Thinking
ในหัวข้อ “แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น”
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ณ ห้อง 9002 ชั้น 9 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)