เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA  รุ่นที่ 35 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและภายนอกสถาบันฯ ในการเข้าร่วมเพื่อวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา จัดขึ้น ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์