บรรยายพิเศษ “Strategy: How to Retain Great Employees in International Company”

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Strategy: How to Retain Great Employees in International Company”

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจากคุณอภิรดี ประวีณวงศ์วุฒิ และ คุณชุติมา จ่างเจริญ
Senior HR Development Officer Human Resources Development Division
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM (English Program)
ในหัวข้อ “Strategy: How to Retain Great Employees in International Company”

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา PP7001 Human Capital Management and Development for Excellence โดยมี รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา