บรรยายพิเศษ “How to Support Employees Grow and Professional Development”

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM (English Program)

ในหัวข้อ “How to Support Employees Grow and Professional Development”

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา PP7001 Human Capital Management and Development for Excellence โดยมี รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา