บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี

“…การเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมีอิสระทางอำนาจในการบริหารจัดการ รูปแบบ อำนาจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง…”
บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี
ตีพิมพ์ใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)