งานนิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้บริหารคณะและ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมงาน “นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66” ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ประธานชมรมนิด้าพิษณุโลกให้การต้อนรับ
พร้อมพบปะศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่น 1-8 และจังหวัดพิษณุโลก รุ่น 1-25