ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์