กำหนดการ GSPA-Youth Digital Hackathon

กำหนดการ GSPA-Youth Digital Hackathon
“แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น”
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้อง 9002 ชั้น 9 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์