“โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น”

งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566
“โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น”
ร่วมจัดกิจกรรมโดย ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

       เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชมรมนิด้านครราชสีมา นักศึกษาปัจจุบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมจัด งานนิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “โคราชบ้านเอ๋ง บ่ต้องเกร๋งใจ๋กั๋น” ณ สโมสรร่วมเริงไชย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมด้วยศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุุบันเข้ากิจกรรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น