โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง

  • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 (2 วัน)
  • ปิดรับสมัคร  10 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือก  14 มีนาคม 2566
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน
  • มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 06 5052 4456