เปิดอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 76

ภาพบรรยากาศวันเปิดอบรมหลักสูตร MMM Mini Master of Management Program รุ่นที่ 76

ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 หลักสูตรฯได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
เปิดห้อง NIDA Hub ให้ผู้เข้าอบรม MMM รุ่นที่ 76
ได้ใช้อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Thinking
พร้อมกับกล่าวเปิดการฝึกอบรม
โดย ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมในหัวข้อแนวคิดการทำงานแบบ Agile ขององค์การยุคดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี
โดยมี อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ เป็นวิทยากรอำนวยกิจกรรมกลุ่ม