เดินทางมาถึงวันสุดท้ายกับหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77

จบลงด้วยความประทับใจกับหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นที่ 77
.
ในวันปิดการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM ร่วมด้วย รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มาวิพากษ์ผลงานและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรม 

จากนั้น ในช่วงท้ายก่อนการปิดอบรมอย่างเป็นทางการ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยผู้อำนวยการหลักสูตร
.
วันสุดท้ายการอบรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ความประทับใจ มิตรภาพ รอยยิ้ม และความสนุกสนาน 
.
 ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน วิทยากร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ที่ได้มอบความทรงจำดี ๆ ในช่วงเวลาที่มีให้กันนะคะ
.
 แล้วพบกันรุ่นหน้า #MMM78