เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77

โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “e-Office และการบริหารจัดการด้าน Digital Transformation” รวมทั้งเรื่อง Digital Foresight และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงาน

            จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยัง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ฟังการบรรยายโดย นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี ผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ในหัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการในโลกยุค Next Normal” และเยี่ยมชมหน่วยงาน รวมถึงได้ทดลองโดยสารรถประจำทางไฟฟ้า (EV) ของทางบริษัทด้วย ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทางหลักสูตรนำภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ