สรุปการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารงานภาครัฐของเวียดนามในยุคดิจิทัล โดย Dr. Nguyen Thi Thanh Thuy

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารงานภาครัฐของเวียดนามในยุคดิจิทัล
(Public Administration in Vietnam during the digital era)
25 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น.
Dr. Nguyen Thi Thanh Thuy

สรุปสาระสำคัญ

          นายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลสู่รัฐบาลดิจิทัลในปี ค.ศ.  2030 โดยมีการตั้งวิสัยทัศน์ในการเป็นหนึ่งในสามสิบประเทศในโลกที่เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ทันสมัย ได้มีการวางแผนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในเวียดนามจนถึงปี ค.ศ. 2030   โดยมีเป้าหมาย ดังนี้  งานบริการสาธารณะออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ได้ถึง ร้อยละ 80   การทำงานในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดจะเป็นออนไลน์ให้ได้ถึงร้อยละ 90 และส่วนระดับเขตอยู่ที่ร้อยละ 80 และระดับชุมชนร้อยละ 60  นอกจากนี้มีการตรวจสอบภาครัฐดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและระบบข้อมูลข่าวสารให้ได้ถึงร้อยละ 50 มีการทำธุรกรรมทางธนาคารโดยลูกค้าออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 50  มีบัญชีตรวจสอบด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีได้ร้อยละ 70 เป็นต้น

โดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลจะดำเนินการ 8 ด้าน ประกอบด้วย  สุขภาพ การศึกษา การเงิน-การธนาคาร การเกษตร การขนส่ง พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการผลิต โดยเวียดนามเริ่มดำเนินการด้วยการพัฒนา Broadband infrastructure อัพเกรดและพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์ 4G และ 5G พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต (Internet of things) บูรณาการ Smart sensors เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีการสร้างความเชื่อใจและมั่นใจเกี่ยวกับ Cybersecurity เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล

เป้าหมายสุดท้ายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ จัดหาบริการที่มีคุณภาพสูงสู่สังคม เปิดกว้างการมีส่วนร่วมสาธารณะ ปรับปรุงการดำเนินงานของภาครัฐ แก้ไขประเด็นปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวล้ำระดับชาติด้วยการสร้างรัฐบาลดิจิทัล การมีส่วนร่วมบนออนไลน์   พัฒนาข้อมูลดิจิทัลระดับชาติ รวมถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการทางดิจิทัล

ท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่

https://www.youtube.com/embed/SwUaCCI2tiI?start=1&feature=oembed

ภาพการบรรยายพิเศษ