เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน (MPA 32) ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา