เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของคณะนำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) ภาคปกติ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเมือง ณ สำนักงาน GeoWorks, Singapore Land Authority (SLA) และ การเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ (Housing and Development Board: HDB) ใน Theme เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี