รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์
3 สร้าง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

‘สร้างปัญญา – สร้างผู้นำ – สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานครบรอบปีที่ 57 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือ การเปิดตัวโครงการและทีมคณาจารย์ของนิด้าที่ได้ร่วมจัดทำโครงการผลิตสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเรื่อง Sustainable Development (SDGs) ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย

ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการฯ และผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ (คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป (คณะภาษาและการสื่อสาร) , อ.ดร.พรพรหม สุธาทร (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม) และ อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ (คณะนิติศาสตร์) ได้ขึ้นเวทีเพื่อเล่าถึงที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการฯ รวมไปถึงการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 5 มิติ หรือ 5P ได้แก่ People , Prosperity, Planet , Peace และ Partnership ก่อนจะปิดท้ายโดยอธิการบดีได้กล่าวสรุปการดำเนินงาน ความสำเร็จ และก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของนิด้า

รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA กทม ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ยังร่วมเปิดตัวอาจารย์รุ่นใหม่ แนะนำ SDGs ทั้ง 17 ตัว ที่นิด้าร่วมขับเคลื่อน 17 เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน (SDGs) เพื่อบรรลุอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน