พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

            พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครอบรอบ 68 ปี วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2566 ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบัน โดยมีพิธีทางศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ