ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)

6 เมษายน 2566 ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำโดย คณบดี รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ดนุวัส สาคริก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอกของคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU) และหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโอกาสนี้ รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก และ Associate Professor Zong Rong Lee ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Transforming lives and economy through technology and innovation” และหัวข้อ “Business organization and Taiwan’s economic development ” ให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังตามลำดับ